Madjelis Geredja ..

Hun religieuze start in Nederland

Stelde de protestantse Molukkers in organisatorisch opzicht voor een probleem. Weliswaar waren acht legerpredikanten meegekomen, maar op de vraag in welk kerkelijk verband het religieuze leven diende plaats te vinden, was niet direct een antwoord te vinden.

(Gepubliceerd 02 februari 2016)

De militairen zelf wilden, met het oog op het tijdelijke karakter van het verblijf in Nederland en de verwachte terugkeer naar Ambon, in eerste instantie deel uitmaken van de GPM.  De GPM was echter een territoriale kerk: leden van de GPM die uit de Molukken vertrokken, dienden zich aan te sluiten bij de kerk in het gebied waar men zich bevond. Daarbij kwam dat de GPM zich achter de staat Indonesië had opgesteld, terwijl de meeste protestantse militairen zich juist afzetten tegen Indonesië en sympathiseerden met de RMS.

Direct na aankomst in Nederland werd een classis Belanda/Nederland van de GPM gevormd. De afhoudende houding van de GPM op Ambon die de militairen een gastlidmaatschap van de Nederlands Hervormde Kerk adviseerde leidde ertoe dat op 25 november 1952 de Geredja Indjili Maluku di Belanda (GIMB), de Moluks Evangelische Kerk in Nederland, werd opgericht….(voor het volledige verhaal).. Lees verder

15068275_1142771589176905_5010735691001457704_o
Pengakuan Iman – Geloofsbelijdenis*

Marilah kita mengaku akan Iman Masehi kita, sedang masing-masing mengaku dengan tulus ichlas:

Beta pertjaja akan Allah Bapa, jang Maha-kuasa, jang sudah mendjadikan langit dan bumi.
Beta pertjaja akan Jesus Kristus, Anaknja jang tunggal, jang Tuhan kami;
jang dari pada kuat Rohul’kudus sudah diperkandungkan dan diperanakkan oleh perawan Marjam;
jang sudah merasai sengsara dibawah Pontius Pilatus,
jang sudah disalibkan, mati dan dikuburkan,
jang sudah turun kedalam naraka;
jang pada hari jang ketiga sudah bankit diantara orang mati;
jang sudah naik kesurga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa jang Maha Kuasa itu,
dari man Ia datang kelak menghakimkan segala orang jang hidup dan jang mati.
Beta pertjaja akan Rohu’lkudus.
Beta pertjaja ada satu djemaat masehi jang mukadas dan ‘am, persekutuan segala orang mukadas;
Keampunan segala dosa;
Kebangkitan segala daging;
Dan kehidupan jang kekal……………..Amin

foto010
foto_indx

*Geloofsbelijdenis – vertaling

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
Op de derde dag opgestaan uit de doden;
Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
Vergeving van de zonden;
Opstanding van het vlees;
En een eeuwig leven……Amen.